Du går nu in på Global Goodmans webbplats. Söker du din lokala Goodman-webbplats?

Villkor och bestämmelser

Dessa villkor och bestämmelser för webbplatsen gäller för domännamnet www.goodman.com (”webbplatsen”) som drivs av Goodman Limited (ABN 69 000 123 071) och Goodman Funds Management Limited (ABN 48 067 796 641; AFSL 223621), ansvarig för Goodman Industrial Trust (ARSN 091 213 839), samt alla företag som kontrolleras av dessa (”Goodman Group”). Goodman Group (nedan ”Goodman”, ”vi”, ”oss”, ”vår”) omfattar de företag som finns angivna på www.goodman.com.

Vid tillträde till och användning av denna webbplats gäller nedanstående villkor och bestämmelser. Genom att navigera förbi ingångssidan godkänner du dessa villkor och bestämmelser. Vi kan komma att ändra dessa villkor och bestämmelser utan förvarning. Ändringarna träder i kraft när de publiceras på webbplatsen. Din fortsatta användning av webbplatsen ses som ett godkännande av dessa villkor och bestämmelser.

Skydd av personuppgifter

Goodman tar din rätt till skydd av dina personuppgifter på allvar och gör sitt yttersta för att hålla dina uppgifter säkra. Alla personuppgifter som överförs till denna webbplats behandlas enligt Goodmans bestämmelser om skydd av personuppgifter. Ytterligare information om bestämmelserna om skydd av personuppgifter finns under rubriken ”Skydd av personuppgifter” på denna webbplats.

Korrekt, fullständig och aktuell information

Goodman publicerar allt innehåll på denna webbplats i god tro. Vi är inte ansvariga om informationen visar sig vara inkorrekt eller ofullständig. Om du väljer att lita på innehållet på denna webbplats sker detta på egen risk. Webbplatsens innehåll kan ändras utan förvarning. Du måste själv övervaka eventuella ändringar av innehåll och information på denna webbplats.

Immateriella rättigheter

All upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter vad gäller text, bild och annat innehåll på denna webbplats (”innehåll”) tillhör Goodman eller ingår i tillståndet från den person som innehar äganderätten.

Du har tillåtelse att navigera på denna webbplats, skriva ut delar av den för personlig användning, ladda ner innehåll för lagring på hårddisk eller för vidarebefordring till andra personer, på villkor att du bevarar alla upphovsrättsmärkningar eller annan märkning om äganderätt. Ingen kopia av någon del av denna webbplats får säljas eller spridas för kommersiell vinst. Den får inte heller ändras eller införlivas i ett annat verk, i en annan publikation eller på en annan webbplats. Om inget annat uttryckligen anges ska ingenting på denna webbplats tolkas som ett medgivande av licens eller av rätten att använda upphovsrättsskyddat material eller annat material skyddat av immaterialrätten vad gäller text, bilder och annat material på denna webbplats.

Varumärken, logotyper, tecken och servicemärken på denna webbplats tillhör Goodman eller ingår i tillståndet från den person som innehar äganderätten. Ingenting på denna webbplats ska tolkas som ett medgivande av licens eller av rätten att använda något av varumärkena på webbplatsen. Det är strängt förbjudet att använda varumärkena på denna webbplats, såväl som övrigt innehåll på denna webbplats, på annat sätt än vad som medges i dessa villkor och bestämmelser.

Länkar

Denna webbplats kan innehålla länkar till andra webbplatser. Länkarna tillhandahålls i god tro. Goodman ansvarar inte för tillgänglighet, innehåll, riktighet eller funktion vad gäller dessa webbplatser. Publicerandet av en länk till en annan webbplats innebär inte ett godkännande av webbplatsen från Goodmans sida. Information om villkor och bestämmelser för skydd av personuppgifter på dessa webbplatser fås från respektive webbplats.

Ansvarsfriskrivning

Du använder denna webbplats på egen risk.

Om inget annat uttryckligen anges utgör informationen som vi publicerar på denna webbplats inte ett erbjudande om förvärv av värdepapper, andelar eller investeringar. Eventuella erbjudanden på denna webbplats gäller endast företag eller personer som kan ta emot ett sådant erbjudande eller som har möjlighet att lägga fram ett anbud enligt tillämplig lagstiftning. Informationen på denna webbplats utgör inte ett erbjudande om förvärv av värdepapper i USA. Alla värdepapper som erbjuds eller säljs i USA måste vara registrerade enligt 1933 års US Securities Act eller vara undantagna från sådan registrering.

All information (och alla allmänna råd) på denna webbplats publiceras utan hänsyn till dina avsikter, din ekonomiska situation eller dina behov. Innan du fattar eventuella beslut utifrån information på denna webbplats bör du överväga om den är tillämplig på dina förhållanden samt läsa all relevant information och/eller alla relevanta erbjudanden. Du bör även uppsöka en professionell rådgivare före förvärv av någon av produkterna på denna webbplats.
En produkts tidigare resultat som beskrivs på denna webbplats utgör ingen indikation om framtida utfall.

Garantier

Denna webbplats erbjuds i befintligt tillstånd. I den utsträckning lagen tillåter detta, ger Goodman inte någon garanti, av vare sig uttryckligt, underförstått, lagenligt eller övrigt slag (inklusive underförstådda garantier gällande säljbarhet och lämplighet för särskild användning). Detta inkluderar garantier eller utfästelser om att denna webbplats eller data, information, råd, åsikter, tjänster eller produkter som tillhandahålls, anförskaffas eller skapas på eller med hjälp av denna webbplats är fullständiga, korrekta, pålitliga, aktuella eller icke-skadliga för en tredje part, om att tillgången till webbplatsen är oavbruten eller fri från fel samt om att webbplatsen är säker. Goodman avsäger sig uttryckligen ansvaret för eventuella utfästelser eller garantier om något av ovanstående.

Vi förbehåller oss rätten att när som helst begränsa eller stänga av din tillgång till denna webbplats, till enskilda tjänster på denna eller enskilda delar av den.

Ansvarsskyldighet

I den utsträckning lagen tillåter detta, tar inte Goodman något ansvar för direkta, tillfälliga, resulterande, indirekta eller straffrelaterade skadestånd, kostnader, förluster eller betalningsskyldigheter (inklusive förlust av vinst, inkomst eller goodwill) som har sitt ursprung i din tillgång till, användning av eller oförmåga att använda eller nå denna webbplats, i en ändring i innehållet på webbplatsen, i en annan webbplats som du besökt genom en länk på denna webbplats eller i våra handlingar eller vårt underlåtande att handla som svar på ett e-postmeddelande från dig.

I den utsträckning lagen tillåter detta, tar Goodman inget ansvar för underhåll av innehåll och tjänster som finns tillgängliga på denna webbplats. Vi tar inte heller ansvar för att tillhandahålla rättelser, uppdateringar eller pressmeddelanden i anknytning till detta innehåll och dessa tjänster.

Goodman tar inget ansvar för eventuella förluster orsakade av virus i din datorutrustning eller i övrig utrustning som ett resultat av din användning, tillgång till eller nedladdning av material från denna webbplats. Nedladdning av material från denna webbplats sker på egen risk.

I det fall att tillämplig lagstiftning innehåller villkor som inte lagligen kan uteslutas, begränsas eller ändras gäller dessa villkor. I den utsträckning som lagen tillåter detta, kan Goodman välja att begränsa sitt ansvar på följande sätt: a) då det gäller en tjänst, att åter tillhandahålla tjänsten eller att återbetala beloppet för ersättning av tjänsten, eller b) om det gäller varor, att ersätta eller reparera varan eller att återbetala beloppet för ersättning eller reparation.

Förbjuden användning

Du får endast använda denna webbplats för lagenliga ändamål och i enlighet med all tillämplig lokal, delstatlig, nationell och internationell lagstiftning och alla tillämpliga bestämmelser gällande din användning av webbplatsen. Du får inte publicera olagligt, skadligt, förolämpande, hotfullt, trakasserande eller ärekränkande material på denna webbplats. Du får inte heller störa eller ingripa i, eller göra försök att störa eller ingripa i denna webbplats funktion eller andra personers användning av webbplatsen. Aktivitet som innebär bedrägeri eller missbruk eller är på annat sätt olaglig kan innebära att du stängs av från denna webbplats. Vi förbehåller oss även rätten att rapportera kriminell aktivitet till vederbörande brottsbekämpande myndighet.

Överförd information

Icke-personlig information och kommunikation eller icke-personligt material som du skickar in till denna webbplats (inklusive data, förslag, frågor, kommentarer osv.) tillhör Goodman och kommer inte att behandlas som konfidentiellt. Vi kan komma att använda all sådan information och kommunikation samt allt sådant material utan särskilda förpliktelser till dig.

Tillämplig lagstiftning

Dessa villkor och bestämmelser styrs av och utformas i enlighet med lagstiftningen i New South Wales, Australien.

Green background

Behöver du mer information? Ta kontakt med oss.